ครูผู้สอน

นางกานดา อรัญศักดิ์
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารนักเรียนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของ E-Book ได้
2. บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้
3. เลือกใช้คำสั่งตามส่วนประกอบของโปรแกรมได้
4. เห็นประโยชน์ของความหมายของ E-Book และส่วนประกอบของโปรแกรม
5. บอกส่วนประกอบของแถบเมนูได้
6. เลือกใช้คำสั่งในแถบเมนูได้
7. เห็นประโยชน์ของแถบเมนู
8. บอกส่วนประกอบของแถบเครื่องมือได้
9. บอกขั้นตอนการสร้าง E-Book เบื้องต้นได้
10. เลือกใช้คำสั่งในแถบเครื่องมือสร้าง E-Book ได้
11. เห็นประโยชน์ของแถบเครื่องมือ (Tool Bar) และ การสร้าง E-Book
12. บอกขั้นตอนการเพิ่ม ลบหน้าหนังสือได้
13. บอกขั้นตอนการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อความได้
14. สามารถเพิ่ม ลบหน้าหนังสือได้
15. สามารถทำงานเกี่ยวกับข้อความได้
16. บอกขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพได้
17. สามารถทำงานเกี่ยวกับรูปภาพได้
18. เห็นประโยชน์ของการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ
19. บอกขั้นตอนการเลือกรูปแบบหนังสือ การเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ และ การเชื่อมโยงเอกสารได้
20. สามารถเลือกรูปแบบหนังสือได้
21. สามารถเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญได้
22. สามารถเชื่อมโยงเอกสารได้
23. บอกขั้นตอนการออกแบบปกหนังสือได้
24. สามารถออกแบบปกหนังสือได้
25. เห็นประโยชน์ของการออกแบบปกหนังสือ
26. บอกขั้นตอนการสร้างดัชนีท้ายเล่ม และการบันทึกงานได้
27. สามารถสร้างดัชนีท้ายเล่มได้
28. สามารถบันทึกงานได้
29. เห็นประโยชน์ของการสร้างดัชนีท้ายเล่ม และการบันทึกงาน
30. บอกขั้นตอนการตกแต่งหนังสือ (Set Book Option)ได้
31. สามารถตกแต่งหนังสือ (Set Book Option) ได้
32. เห็นประโยชน์ของการตกแต่งหนังสือ (Set Book Option)
33. บอกขั้นตอนการใส่ห่วงหนังสือ และการทำเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญได้
34. สามารถใส่ห่วงหนังสือได้
35. สามารถทำเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญได้
36. เห็นประโยชน์ของการใส่ห่วงหนังสือ และการทำเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญ
37. บอกขั้นตอนการทำที่คั่นหนังสือ และการตกแต่งรูปภาพด้วยเทคนิคพิเศษได้
38. สามารถทำที่คั่นหนังสือได้
39. สามารถตกแต่งรูปภาพด้วยเทคนิคพิเศษได้
40. เห็นประโยชน์ของการทำที่คั่นหนังสือ และการตกแต่งรูปภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
41. บอกขั้นตอนการแทรกเสียงและภาพยนตร์ในหนังสือได้
42. สามารถแทรกเสียงได้
43. สามารถแทรกภาพยนตร์ได้
44. เห็นประโยชน์ของการแทรกเสียงและภาพยนตร์ในหนังสือ
45. บอกขั้นตอนการทำชั้นหนังสือ (Bookshelf) ได้
46. สามารถทำชั้นหนังสือ (Bookshelf) ได้
47. เห็นประโยชน์ของการทำชั้นหนังสือ (Bookshelf)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS